banner2

banner1

banner22

Serdivan Gölpark ihaleye çıkıyor

Serdivan Belediyesi daha öncede 14 bin TL’ye ihaleye koyulan Gölpark tesisini şimdi 8 bin TL’ye indirerek kiralamak için ihaleye çıkarıyor.

Serdivan 16.09.2020, 12:55
Serdivan Gölpark ihaleye çıkıyor
banner48

Serdivan Belediyesi Esentepe Mahallesi’nde bulunan Gölpark Tesisleri’nin kiralanması için ikinci ihale tarihi verdi. 24 Eylül’de 14 bin TL kira bedeli ihale son anda iptal edilirken, yeni ihalede bedel 8 bin TL olarak belirlendi. 10 yıllık süreyi kapsayan ve açık artırma usulü gerçekleşecek ihalede aylık kira bedelinin yükselmesi bekleniyor. İhaleye katılmak isteyenler için aşağıdaki şartlar aranıyor:

1-İlçemiz sınırları içerisinde, Esentepe Mahallesi İstanbul Caddesi (D-100 karayolu) alt tarafında  gölü kenarında(7401 parsel) bulunan defterdarlık adına kayıtlı olup Belediyemize tahsisli olan yaklaşık 205.110 m2 arazi üzerinde kayıtlı Göl park tesislerinin 13.08.2020 tarihinde yapılması gereken ihalesi, şartnamesinde yapılan değişiklikten dolayı ilan safhasında iptal edilmiş olup, yeniden yapılan düzenlemeye göre ihale yapılmasına, Başkanlık Makamının 11.08.2020 tarih ve 44 sayılı olurları ile karar verilmiştir. 1’nci etap yaklaşık 335 m2 kapalı alan,180 m2 açık veranda alanı, 60 m2 Mescit,16 m2 WC ve binanın önündeki 851 m2 meydan, mevcut 875 m2 ahşap platform ve 1992 m2 açık otopark alanlarının bulunduğu işyeri ve eklentilerinin işletme hakkı, 2886 sayılı D.İ.Kanununun 45’nci maddesine göre (açık arttırma usulü ) ile 10 (on) yıllığına kiraya verilecektir.

2-İhale,  Serdivan Belediyesi Encümen  toplantı salonunda 24.09.2020 tarihinde saat 14,30’da yapılacaktır, İsteklilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları gerekir.

3-Kiraya verilecek işyeri ve eklentilerinin aylık muhammen kira bedeli 8,000,00 (sekiz bin Türk Lirası)’dır.

4-Geçici teminat oranı % 3, tutarı 28.800,00 TL.’dir. İhaleye katılmak isteyenler geçici teminatını 24.09 2020 Perşembe günü saat 14.00’a kadar banka teminat mektubu veya nakit olarak, Belediyemiz tahsilat veznelerine yatırması gerekmektedir.

5- İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aranacak belgeler; 5.1- Kanuni ikametgah sahibi olması.

5.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya  Sanayi odası belgesi,

5.2.1-Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, nüfus sureti ve T.C. kimlik nosu.(Bu belgelerin olmaması halinde, sözleşme imzalamadan önce bu belgeleri yaptırıp Belediyemize ibraz etmek zorundadır.)

5.2.2-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

5.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

5.3.1-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

5.3.2-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, istekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

5.3.3- Yüz kızartıcı ve ağır hapis gerektiren suçlardan sabıkası olmadığına dair Cumhuriyet savcılığından alınacak belge.

5.3.4- Restoran, kafeterya, fast food, çay bahçesi,  düğün salonu gibi herhangi bir iş kolunda kendisinin veya şirketinin en az 3(üç) yıl işletmecilik yaptığına dair meslek odalarından alınmış faaliyet belgesi.

5.4- İsteklinin, ihale şartnamesini ve eklerini okuyup aynen kabul ettiğine dair beyanı.

5.5-2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler ile 83. maddesinde belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler.

6-İhaleye ilişkin şartname ve ekleri, 500,00 TL’si karşılığında, Belediyemiz Gelirler Servisinden temin edilebilir. İhaleye katılacak isteklilerin, ihale şartname ve sözleşmesini almaları zorunludur.

7-Kira bedellerini aylık dönemler halinde peşin olarak, Belediye veznesine veya banka hesabına ödemek zorundadır.

8- Kiralama ihalesine katılacaklar, ihale için gerekli belgeleri kapsayan ihale dosyasını düzenleyip 24.09.2020 Perşembe günü saat 14,00’a kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

9- İhaleye ilişkin her türlü harç, pul ve ilan bedelleri vs. masraflar istekliye aittir.

10-İhale Komisyonu 2886 sayılı kanunun 29’uncu maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbestir.

11-Telgraf veya faksla yapılacak müracaat ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

12-Gerektiğinde ihtilafların hal mercii  Sakarya icra daireleri ve mahkemeleridir.

13-2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili 17’nci maddesi gereğince ilan olunur.

Yorumlar (1)
Vatandaş 5 ay önce
Milletin vergisiyle yapilan yere millet para vererek girecek anlaşılan