banner2

banner1

11.05.2020, 19:52

İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi

Bilindiği üzere 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20.06.2012 tarihinde kabul edilmiş ve 30.06.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Bu düzenlemelerin ve iyileştirmelerin yapılabilmesi için iş sağlığı ve güvenliği kanunu muhataplarına ödevler vermiş ve bu ödevlerin yapılmasını zorunlu kılmıştır.

Kanuna göre işveren; çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu kapsamda işveren, mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli istihdam etmek zorundadır. Ayrıca kanunun öngördüğü ve bizim burada belirtmediğimiz birçok hususta da işverenlere görevler verilmiş ve verilen bu görevlerin yerine getirilmesinde oluşacak maliyetlerin çalışanlara yansıtılamayacağı belirtilmiştir.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması her ne kadar insani ve vicdani yönleri ile ele alınmayı gerektirse de işin ekonomik boyutu ve işverenlere getirmiş olduğu maliyetler bulunmaktadır. Bu maliyetler büyük işletmeler için sorun teşkil etmese de ondan az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde işverenleri etkilemektedir. Bu da güvenlik kültürü oluşması ve kanunun tam anlamıyla uygulanması hususunda engel teşkil etmektedir. Devlet, iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmak adına üzerine düşen görevi belirli koşullarda maddi destek vererek yerine getirmektedir. İşte bu yazımızda; ondan az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi hakkında bilgi vereceğiz.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi hususundasağlanacak desteklerin ödenme usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla 03.05.2014 tarihinde tebliğ yayımlanmıştır. Bu tebliğe göre; İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri desteğini, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan ve çalışan sayısı 9 ve daha az olan iş yerleri alabilir. Çalışan sayısı hesaplanırken, işyerinin diğer şubelerinde çalışanlar ve alt işveren çalışanları da dikkate alınır. Yani destek almaya hak kazanabilmek için işyerinde ve iş yerinin şubelerinde çalışan asıl işveren ve alt işverene bağlı çalışanların sayısı 9’u geçmemelidir.Ödeme döneminin kapsadığı her bir ay için, prime esas günlük kazanç alt sınırına tehlikeli işyerleri için %1,4 oranı, çok tehlikeli işyerleri için %1,6 oranı uygulanarak, her bir sigortalı için ödenecek desteğin günlük tutarı hesaplanır.Kapsama giren işverenlerce destekten yararlanılabilmesi için aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde sosyal güvenlik kurumuna verilmesi gereklidir.Kayıt dışı işçi çalıştırdığı tespit edilen işyerleri, tespit edildikten sonra 3 yıl boyunca bu destekten faydalanamazlar. Daha önce faydalandıkları destek miktarı yasal faizi ile birlikte geri alınır.

Diyelim tehlikeli sınıfta bir işletmeniz var ve toplam 9 çalışanınız mevcut. Bu durumda destek ödemesine başvurabilirsiniz. Alınacak aylık destek miktarının hesaplanması için sigorta primine esas kazanç baz alınır. 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında sigorta primine esas günlük kazanç alt sınırı 98,10 tl, aylık kazanç alt sırını ise 2943,00 tl dir. Buna göre, verdiğimiz örnekteki işyeri tüm ay boyunca çalışan her bir personeli için 41,20 TL desteğe hak kazanabilir. 9 kişi üzerinden hesaplarsak, tehlikeli sınıftaki 9 çalışanı olan bir işyerinin aylık alabileceği en yüksek destek tutarı 370,82 TL olacaktır. Aynı çalışan sayısı olan çok tehlikeli sınıftaki işyerinin aylık alabileceği en yüksek destek tutarı ise 423,79 TL olacaktır

İş sağlığı ve güvenliği hizmeti desteği üçer aylık dönemler halinde hesaplanır ve takip eden ikinci ayın sonunda işverene öder. Yani ocak, şubat ve mart aylarının desteği mayıs ayının sonunda alınabilir.Bunun yanında yasal süresi içerisinde ödenmemiş prim ve prime ilişkin borcun bulunan işyerleri destek alması halinde, destek tutarları bu borca mahsup edilir.

Daha önce destek almamış ve destekten haberi olmayan işyerleri ve işyeri sahiplerine duyurulur.

Yorumlar (0)