banner2

banner1

banner22

BELPAŞ ihaleye çıkıyor

Adapazarı İlçesi İstiklal Mahallesi’nde bulunan 2 bin metrekare alan Çocuk Eğlence Alanı hizmetlerinde kullanılmak üzere Sakarya Belpaş A.Ş. tarafından kiraya veriliyor.

GÜNDEM 22.07.2021, 11:32 Editör: Ebru Bulut
BELPAŞ ihaleye çıkıyor
banner48

9 YILLIĞINA KİRALANACAK

Sakarya Belpaş A.Ş., Adapazarı İlçesi İstiklal Mahallesi’nde bulunan 2 bin metrekare alan Çocuk Eğlence Alanı hizmetlerinde kullanılmak üzere kiraya vereceğini duyurdu. Açıklamada, “İstiklal Mahallesi’nde kiraya verilecek alanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45.maddesi kapsamında açık teklif usulü ihale ile 9 yıl 10 ay ( 118 ay ) süreyle (tahsis müddetince) kiraya verilmesi ihalesi işidir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesi kapsamında açık teklif usulü ihale yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

İHALE 26 TEMMUZ’DA

Söz konusu İstiklal Mahallesi 585 ada 424 parsel noda bulunan 2 bin metrekarelik alanın Çocuk Eğlence Alanı hizmetlerinde kullanılacağı öğrenildi. 9 yıllığına kiralanmak üzere açık teklif usulü ile ihalesi yapılacak alanın ihale tarihi ise 26 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Belpaş A.Ş tarafından yapılan açıklamada ihalenin saat 11.30’da Semerciler Mahallesi Parlak Sokak’ta bulunan BELPAŞ A.Ş. Genel Müdürlük Toplantı Salonunda yapılacağı belirtildi.

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI:

İhaleye katılmak isteyen Gerçek ve Tüzel kişiler, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa göre aşağıda belirtilen evrakları, eksiksiz bir şekilde hazırlayıp İhale zarfına koyarak yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar BELPAŞ A.Ş. Muhasebe Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Gerçek ve Tüzel kişilerden İstenen Belgeler :   (Şartnamede talep edilen belgeler asıl veya noter onaylı suret olacaktır.)

Gerçek kişilerden;

1. Nüfus cüzdanı suretini (Nüfus Müdürlüğünden)

2. Tebligat ve irtibat için adres, telefon numarası, faks numarası, elektronik posta adresini ihtiva eden beyan yazısı

3. Noter Tasdikli İmza Beyannamesi,

4. İhale Şartnamesini aldığına dair makbuzu ve her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi ve ekleri

5. Geçici teminat mektubu veya makbuzu, (Bankalar veya Özel Finans Kurumlarından alınan teminat mektupları süresiz olacaktır)

6. Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Pirim borcu olmadığına dair ihale tarihinden en fazla 3 ay önce düzenlenmiş belge.

7. Vergi Dairesine vergi borcu olmadığına dair, Vergi Dairesinden, ihale tarihine göre son bir aya ait temin edecekleri belge.

8. Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli Vekâletname,

9. Sakarya ili ticaret odalarına kayıtlı bulunmak

10. Çocuk eğlence alanı (lunapark) alanında en az 5(beş) yıllık deneyim belgesine sahip olmak        

Tüzel kişilerden;

1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; (Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Meslek Odalarından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge) (son 6 aya ait)

2. Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

3. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli Vekâletnamesi ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,  (Bankalar veya Özel Finans Kurumlarından alınan teminat mektupları süresiz olacaktır)

5. Tebligat ve irtibat için adres, telefon numarası, faks numarası, elektronik posta adresini ihtiva eden beyan yazısı

6. Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Pirim borcu olmadığına dair ihale tarihinden en fazla 3 ay önce düzenlenmiş belge.

7. Vergi Dairesine vergi borcu olmadığına dair, Vergi Dairesinden, ihale tarihine göre son bir aya ait temin edecekleri belge.

8. İhale Şartnamesini aldığına dair makbuzu ve her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi ve ekleri

9. Sakarya ili ticaret odalarına kayıtlı bulunmak

10. Çocuk eğlence alanı (lunapark) alanında en az 5(beş) yıllık deneyim belgesine sahip olmak

2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale iptal edilerek geçici teminatı ve ihale iştirak bedeli irat-gelir kaydedilir. Sözleşme yapılmış olması halinde ise sözleşme tek taraflı feshedilerek kesin teminatı gelir kaydedilir.

Yorumlar (0)